Škola KRUH ŽIVOTA 

používá a pracuje s technikami  

přirozené praenergie - Božské podstaty,   

která je nám všem vlastní a naprosto přirozená...

 

 

pro upřesnění: nejsme členy, ani vyznavači žádného známého náboženství či sekty => Bůh = Energie = Prapodstata všeho

 

  

 

Techniky vychází z poznání a porozumění energii naší vnitřní božské podstaty.  Pochopení tohoto všezahrnujícího a všeprostupujícího toku energie vede k ovládnutí znalosti spirituálního léčení na všech úrovních a rozvinutí nově nalezených schopností vlastního vnitřního potenciálu.  Je dostupné každému.

 

BOŽSKÁ PODSTATA 

= PŘIROZENOST =  POCHOPENÍ = POUČENÍ = PŘÍTOMNOST

 
    Rovnováhu a radost z čistého bytí lze dosáhnout  úplným uzdravením těla, mysli a ducha.    
 

Tisíce let probíhá transformace a rozvoj lidské bytosti. Postupně se vyvíjelo tělo fyzické, prodělávalo různé změny a měnilo se tak, jak se měnily životní podmínky člověka. V souladu s přírodními cykly ve velkém koloběhu života se podřizovalo živlům a přírodním zákonům, aby se dostalo do podoby, v jaké ho známe dnes.

 

Mentální složka člověka také prodělávala obrovské změny. Duševní vývoj probíhal kvantovými skoky a s tím, jak si člověk uvědomoval sám sebe, stále víc a víc měnil a ovládal své okolí, naučil je podřizovat své vůli a jeho mysl zaujala stanovisko ega, že je všemocný. Své omezené fyzické schopnosti nahradil technickými vymoženostmi a jeho ego narostlo do obrovských rozměrů, stavělo na neomylnosti svého rozumu.

 

 

 

Lidské ego zdánlivě potlačilo tu část své bytosti, která si vždy uvědomovala existenci vyššího řádu. Vývoj lidské mysli dospěl k určité hranici, kdy se musela zastavit a uznat, že ne vše je tak, jak očekávala, že pokud se chce dále vyvíjet a růst, musí něco být jinak.

 

Přírodní zákony fungují dál ve stále stejných cyklech, tak jako na počátku a lidská mysl došla k poznání, že v určitých věcech je zcela podřízena vyšší vůli a není v její moci všechno změnit. Člověk objevil vnější hranice svých možností a obrátil svou pozornost dovnitř.

 

Před jeho vnitřním zrakem se objevil nový svět, svět ducha. Byl tam samozřejmě od počátku, ale zaujetí mysli vnějšími podněty způsobilo, že ustoupil dočasně do pozadí. Člověk nastoupil na cestu návratu, aniž by si plně uvědomoval, že teď i před tím je stále veden vyšší mocí. Jeho vývoj probíhá v kruhu, který neustále pulzuje silou kosmického dechu – dovnitř – ven - dovnitř a svým vědomím dává do pohybu čas.

 

Ve věčném koloběhu postupně vytvořil svou myslí všechny překážky, které nyní musí ve zpětném procesu zase odstranit, aby si uvědomil, že jeho nejvnitřnější podstatou je živoucí inteligentní síla, věčná energie, sama ze sebe vznikající a sama sebe přetvářející, vyšší zákony, kterým je podřízena příroda a všechna hmota, a tím i všechny složky člověka se vším ostatním co bylo stvořeno, neboť ona sama je stvořila a řídí jejich běh. V okamžiku, kdy člověk dojde svým vědomím do tohoto svého středu, je jeho vývoj na určité úrovni ukončen, vrátil se na počátek a znovu nastoupí cestu expanze stále v souladu s vyšším řádem v další úrovni. Tento proces nikdy neskončí, vždy byl, je a bude – v tom tkví nesmrtelnost a nepomíjivost ducha – aspekt věčnosti.

 

 

 

V okamžiku, kdy vědomí člověka dosáhne svého středu a plně si uvědomí svou podstatu, je osvobozen od všech svých strastí, dosáhne vnitřního míru a klidu. Toto poznání, že jeho nejvnitřnější podstatou je to, čemu říkáme božská podstata neboli vědomí sebe a své existence na jiné úrovni, mu umožní zcela splynout s touto živoucí podstatou veškeré existence. Neměnná věčnost, která poznává své možnosti..........

 

Karma je všechno, co oddaluje člověka od poznání a vzniká emocionální připoutaností. V okamžiku uvědomění  zmizí veškeré zdánlivé překážky, které nikdy ve skutečnosti neexistovaly, tvořily se jen proměnlivostí dějů ve vlastním božském vědomí.

 

Techniky vnitřní božské podstaty – přirozenosti - jsou vodítkem práce se samotnou energií - léčení na všech úrovních.

 

Pro zájemce o duchovní způsob léčení vesmírnou energií - esencí života  a prohloubení sebepoznání, jsme vytvořili systém lekcí pro osvojení nové dovednosti. V jednotlivých stupních se zabývá odstraňováním emocionálních blokád,  vzniklých ve vědomí člověka a vede k hlubšímu porozumění tvořivým silám, pochopení zákonitostí vesmíru a jejich  uplatnění ve svém životě.

 

Pro začátek je důležité uvědomit si, že božské já je nejvnitřnější a nejdůležitější složkou uvnitř každého z nás.

 

Všechny náboženské systémy vedly k pocitu, že člověk je oddělen od zdroje života.Je to proud životní energie, který nikdy nevyschnul a nikdy nevyschne, je to pramen života, který napájí všechny naše události, prožitky a zkušenosti.

 

Pocit oddělení byl žádoucí v určité části cyklu vývoje vědomí, kdy člověk nutně potřeboval své Bohy a víru v ně. Tato víra mu pomáhala se přenášet přes životní zkoušky a zvraty osudu. Naděje a pevná víra v existenci laskavého „vyššího principu“, který nad ním bdí skutečně dokázala zázraky. Mnohým umožnila přežít v katastrofických podmínkách, vyléčit se z nevyléčitelných nemocí a přispěla svým podstatným dílem ke spoustě dobrých skutků.

 

Pomocí víry v Boha, který je neustále sleduje a trestá či odměňuje, se lidé vychovávali v laskavé bytosti. V průběhu časů zkvalitňovali a zdokonalovali své morální vlastnosti. Rozvíjeli lásku v srdci ke svým bližním i k ostatním bytostem a lásku k planetě, na které žijí.

 

Tak se souběžně s rozvojem technického světa tiše a jakoby v skrytu, na pozadí událostí, otvírala a rozvíjela duše člověka.

 

Jsme na počátku poslední vývojové etapy člověka a nastal čas si uvědomit a přijmout svůj opravdový obraz, tak jak byl záměrně postaven na počátku tvoření. Vědomí člověka dozrálo do stupně, kde je třeba udělat kvantový skok.

 

Božská podstata, vyšší princip nebo chcete-li nejvyšší inteligence tohoto vesmíru je uvnitř nás, je naší nedílnou součástí a propojuje nás v  dokonalé souhře se všemi formami života na všech úrovních, oživuje celý vesmír a je obsažena ve všem co je.

 

  

 

 Gabriela a Jaroslav Novákovi